පිටසක්වල (දැනුම පිරි ලිපි මාලව)පිටසක්වල ගැන ලියැවුනු දැනුම පිරි රසවත් ලිපි මාලාවක් අප ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නෙමු..
රැඳී සිටින්න අප සමග..

වෙනස් වූ ලෝකයේ සැබෑව සහ ගැඹුර සැකෙවින් දකින්නට, අදටත් නොවිසඳුනු ඇතැම් ගැටළු මනසින් මෙනෙහි කරන්නට, දැනුම වර්ධනය කර ගැනිමින් ලෝක ස්වභාවය සහ යථාර්ථය විමසා බලන්නට එන්න අපත් සමග පිටසක්වල සැරි සරන්නට....1 කොටස 

2 ොටස 

3 කොටස

4 ොටස 

5 වන කොටස (බලාොත්තු වන්න..)

උපුටා ගත් ලිපි සහ කරුණු ඇතුලත් කර ඇති බැවින්, මෙහි සියළුම ගෛෟරවයන් www.geek.lk වෙබ් පිටුවට සහ, එහි පලවූ ලිපියට අදහස් දැක්වූ සියල්ලන්ටමත්,v inode77 සහෘර්දයාටත් හිමි වනු ඇත..

අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීමෙන් වලකින්න...

 ඉදිරිපත් කිරීම: රවීන්දු බණ්ඩාර

0 comments:

Post a Comment