ඔබට වැදගත් තැන්

ඔබට වැදගත් තැන්....

HTML හදාරන සිසුන් සඳහා -------- මෙතැන යන්න
ඉංග්‍රීසි වචනෙක තේරුම දැනගන්න -------- මෙතැන යන්න
ඡායාරූප සෙවීම සඳහා -------- මෙතැන යන්න
ප්‍රශ්ණෙකට ඉක්මන් විසඳුමක් ලබා ගැනීමට -------- මෙතැන යන්න
ුහුණු ොතට-------- මෙතැනින් යන්න

ඉදිරියේදී තවත් බලාපොරොත්තු වන්න....

1 comment:

  1. වැදගත්.. ඔයාගෙ බ්ලොගේ ගොඩක් වටින්ව අපට. ස්තුතියි.

    ReplyDelete