සමනළ දඩයම෴විද්‍යා ප්‍රභන්ධය෴

 යතුරු පුවරුව අතපත ගාමින්,
සියුම් තැන් ස්පර්ශ කිරීමට වෙර දරණ,
තවත් අපේ කාලයේ එකකුගේ සොඳුර නිමැවුමක්෴

රචනය: සෝරෝ෴

සියළුම හිමිකම් රචකයා සතුය෴

https://www.facebook.com/crucezorro?fref=ufi
ඔබගේ අදහස් අපගේ සාර්තකත්වය උදෙසා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත෴ 

1 comment: